Att arbeta med tarotkort

Efter en omvälvande första upplevelse med min chefs tarotkort köpte jag en egen lek. En vän och jag satt på mitt vardagsrumsgolv i flera timmar och ställde frågor till den, la ut kort och förbluffades över svaren. De var lite för specifika och till synes korrekta för att bortförklara med slumpen så till slut ställde min vän frågan:
– Vad är det vi pratar med?
– Dig själv, sa korten.

● ● ●

Tarotkort är ett verktyg som huvudsakligen används för vägledning eller som hjälp att väcka nya perspektiv eller tankar kring frågor. Den klassiska sinnebilden för många är förmodligen den av en spådam som använder dem för att berätta om någons framtid men de kan användas på många andra sätt.

Det finns gott om böcker som djupdyker i kortens betydelser och symboliken kan också vara ganska olika lekar emellan. Därför lämnar jag allt sådant därhän i min beskrivning och fokuserar på hur man kan arbeta med korten.

Hur tarot fungerar

Jag förundras ofta över tarotkortens träffsäkerhet och det är ibland lätt att tro att det rent av är något magiskt med dem. Jag utesluter inte att det ibland finns något övernaturligt med i spelet men tror generellt på mer jordnära förklaringar.

En sådan är att korten är ett verktyg som hjälper oss att dyka ner i och fiska upp saker ur vårt undermedvetna. När vi med kortens hjälp börjar associera tränger vi ner i minnen, insikter och lärdomar som vi till vardags inte har tillgång till. Den processen är ofta inte medveten utan kan i många fall snarare te sig som att en sanning plötsligt uppenbarar sig, men den är likväl framsprungen ur vår egen källa. Betänk då att några hävdar att vi medvetet bara har tillgång till en bråkdel av vår kunskap. Då säger det sig självt att det vi bär med oss undermedvetet kan innehålla otroliga upptäckter.

En annan förklaring som ligger längre ifrån vedertagen vetenskap är att vi alla är del av en intrikat väv och har tillgång till ett gemensamt medvetande och en gemensam kunskapsbank. Därifrån plockar vi upp information som av allt att döma inte är vår egen och som tar sig uttryck genom korten.

Den mest övernaturliga förklaringen är att krafter utanför oss själva lägger fram budskap genom oss och att vi är en kanal åt dem. Något styr vår hand och viskar i vårt öra men är vi omedvetna om att det är möjligt kan vi tro att orden är våra egna. 

Vad är då sant? Vad jag uppfattar så är alla förklaringarna i större eller mindre utsträckning sanna. Svaren vi finner är ofta en blandning av de tre och hur mycket det är av varje varierar beroende på vem vi lägger för och vad vi är öppna för.

Vi kan på förhand göra ett medvetet val vilken källa vi vill få tillgång till. Den som exempelvis medvetet kanaliserar en yttre kraft i sin läggning kommer förmodligen huvudsakligen få information från något yttre medan den som avgränsar sig till att arbeta icke-andligt coachande kanske främst förhåller sig till det medvetna och undermedvetna hos sig själv och sin klient.

● ● ●

En fråga vars svar fortfarande gäckar mig är hur det kommer sig att jag alltid lyckas välja rätt kort. De flesta läggningar är trots allt klockrena och skulle jag byta ut kort eller ens byta plats på korten skulle läggningen bli gallimatias. Jag hittar ingen rimlig förklaring till det utan har accepterat att jag inte förstår och vilar istället i tilliten att det blir rätt, vilket det också blir.

Min lek

Det finns en föreställning om att man inte ska köpa sin lek utan att den ska komma till en som en gåva. För mig har det stämt i huvudsak men det kan mycket väl vara för att jag själv burit på den föreställningen.

När man väljer en lek bör det vara en med en passande symbolik med bilder som talar till en. En del lekar kommer med utförliga instruktionsböcker vilket är bra för den som behöver det. Där finns beskrivningar av korten och deras betydelse men ibland finns där också affirmationer, meditationer och liknande. En instruktionsbok värd namnet har också ett antal läggningar beskrivna.

Precis som andra verktyg bör tarotleken renas och välkomnas innan vi arbetar med den. Leken förvaras lämpligen i en påse avsedd för ändamålet och har kanske också en specifik plats i vårt hem såsom på vårt altare.

Att lära sig sin kortlek

Det tar tid att lära sig en ny kortlek och precis som med det mesta i livet är det med regelbunden övning som vi bäst lär oss. Lägg mycket och gärna tillsammans med andra eftersom de kan ge andra infallsvinklar på korten.

Ett enkelt sätt att lära sig sin kortlek är att på söndagen lägga kort för veckan som kommer och för var dag som går titta på kortet man har för dagen, läsa om det och begrunda dess innebörd. Då får vi också snabb feedback på vad korten kan betyda för oss i vårt vardagliga liv.

För att knyta an till vår kortlek kan vi med fördel också inledningsvis sova med den. När vi sover blandas våra energier och vi skapar ett band mellan oss.

Olika sätt att arbeta med tarotkort

Hur vi använder korten begränsas bara av vår egen uppfinningsrikedom och förmåga. Människor hittar sina egna sätt att närma sig korten och skulle någon berätta för dig hur man gör, kom då ihåg att det är deras sätt. Ditt är kanske ett annat.

En viktig distinktion är den mellan raka läsningar och samtal. Vid en rak läsning får den som lägger kort kanske bara en fråga att förhålla sig till men därefter är det den som lägger korten som berättar vad korten säger medan den som blir läst för ofta bara ställer följdfrågor. Det är vanligast när korten används för spådom eller när den som lägger kanaliserar budskap till den som blir läst för. Vid ett samtal så är läggningen snarare något som den som lägger korten och den som blir läst för samarbetar för att uttolka. Det är ett vanligt sätt att arbeta när man coachar med hjälp av kort eller när man lägger tillsammans med vänner.

Här följer tre vanliga sätt att använda korten:

Coaching. En tarotläggning kan vara en ypperlig startpunkt i ett coachande samtal där den som lägger hjälper den andra att komma underfund med hur den ska ta sig vidare. Vid sådana läggningar ber jag antingen först klienten beskriva vad de ser i korten innan jag bidrar med mina egna tolkningar eller så ger jag först min tolkning vilket sedan mynnar ut i ett samtal. En styrka med att bygga ett samtal kring en läggning är att den blir något av en mindmap där det är lätt att se samband eller plocka upp saker från tidigare i samtalet. För ett sådant samtal passar ofta en större läggning såsom ett keltiskt kors.

Spådom. Framtiden är inte förutbestämd utan kan när som helst ändras med de val vi gör. Därför är spådom med tarotkort snarare att blicka in i en möjlig eller trolig framtid. Jag fick det en gång beskrivet för mig som en flerfilig motorväg. De val vi gjort hitintills har satt oss i en bil i ett visst körfält och det vi gör när vi spår är att koppla in i det som varit för att förnimma vad som är en trolig destination. Men personen kan såklart byta körfält eller svänga av från vägen. Kanske kan vi vid en läsning förnimma även det men det är inte självklart beroende på hur förutsägbar kursändringen är.

Kanalisering. Den som använder korten för att kanalisera står i kontakt med en kraft utanför sig själv som den låter komma till tals genom och ofta också bredvid tarotkorten. Det kan exempelvis vara en guide eller skyddsängel som då får komma till tals. I sådana fall är det vanligt att det kommer ytterligare information vid sidan om vilket den som lägger vidareförmedlar.

Att lägga för sig själv och andra

Det finns alltid en risk att baktankar smyger sig in när vi lägger. Det kan exempelvis vara att vi väldigt gärna vill välja en väg och snarare söker bekräftelse för det vi vill än att lyssna till vad korten faktiskt säger. Eller så kan det vara att våra egna föreställningar om en person och hur den borde göra kommer i vägen för vad korten uttrycker.

Oavsett vilka baktankar som finns med så är det viktigt att vi gör oss medvetna om dem och avstår från att lägga om vi märker att vi inte kan hålla läsningen ren från dem. Och vill vi av någon anledning inte avstå från att lägga så bör vi snarare göra en samtalsläggning än en rak läggning och vara ärliga med den vi lägger för att vårt personliga tyckande stör. Det är i så fall bra att uppriktigt peka ut när det vi säger kommer från vårt eget tyckande genom att exempelvis säga “Detta är vad jag tycker och kommer kanske inte från korten.”. 

När vi läser för oss själva är det ibland särskilt vanskligt eftersom vi ju befinner oss mitt i det vi söker vägledning kring. Ibland är vi alldeles för förvirrade för att finna svar eller så försöker vi ställa om frågan på olika sätt tills vi får svaret vi söker. Det är vanligt att människor som söker ett specifikt svar krumbuktar sig med frågan och drar kort tills de får ett som de tycker ligger i linje med svaret de söker. Kommer man på sig själv med att göra så bör man avbryta eftersom det inte längre finns någon mening med att konsultera korten. När vi är alldeles för nära vår egen fråga och har svårt att finna svar kan det vara bra att låta någon utomstående lägga för oss istället.

Att handskas med tarotleken

Ytterligare en föreställning som jag ådragit mig är att alltid arbeta med vänster hand när jag drar eller vänder kort. Det grundar sig på att vänster hand är den vi tar emot med och när jag hanterar korten med vänster hand tar jag emot deras budskap. Jag har inte utmanat den föreställningen utan har accepterat den som att det är så man arbetar med tarotkort.

Det finns lite olika sätt att dra kort. Några sprider ut korten som en solfjäder framför sig och drar sedan kort från olika delar av solfjädern. Till en början la jag stor möda på att försöka känna vilket kort jag skulle dra men efter att ha funnit tilliten till att det ändå alltid blir rätt kort har jag slutat med det och plockar numer snabbt kort till synes på måfå. Andra förutsätter att korten redan ligger i rätt ordning vilket innebär att de låter leken ligga och drar från dess ovansida.

Det finns också olika tankar om att blanda sin lek. Vissa gör det flitigt och andra knappt alls. De sistnämnda kan efter en avslutad läggning snarare sticka in korten lite här och var i leken.

När vi blandar eller drar kort kan ytterligare kort ibland följa med eller ramla ut ur leken. Korten som är så ivriga har ofta viktiga budskap att förmedla.

Frågan

När vi ställer en fråga till korten bör den vara så tydlig som möjligt. Det betyder inte nödvändigtvis att den är specifik utan snarare att vi vet vad det är vi ber om att få svar på eller vägledning kring. En tydlig fråga lämnar inte heller utrymme för helt andra tolkningar än den vi avser. Naturligtvis vill vi också minnas frågan genom hela läggningen.

En till synes tydlig fråga som en klient en gång ställde var “älskar han mig?”. Svaret visade snart hur mångtydigt ordet ‘älskar’ kan vara. För någon som har ett väl utvecklat känsloliv kan kärlek vara en sak medan det för någon som är känslomässigt underutvecklad och kanske också traumatiserad kan betyda något helt annat. Visst älskade han henne men inte på ett sätt som hon skulle definiera som kärlek utan snarare utifrån ett behov av sällskap och mat på bordet när han kom hem.

Ett annat sätt att göra saker besvärliga för sig själv är att inte säga hur man vill ha något. Jag minns särskilt en läggning då jag ville jämföra några olika alternativ gällande yrkesinriktning. Ett av korten lovade äventyr och som den i grunden nyfikna människan jag är valde jag den vägen. Såhär i efterhand kan jag säga det att alla äventyr inte är roliga utan de kan också vara mödosamma, uppslitande och nedbrytande. Om jag hade varit mer eftertänksam i min frågeställning hade jag kanske lagt till något om att vägen framåt skulle vara trygg, stabil och inte lämna mig barskrapad. Men äventyr – det fick jag med råge.

Slutligen: ställ inte frågor som du inte vill ha svar på.

Att läsa korten

Här beskriver jag ett vanligt sätt att läsa korten som inte i första hand förlitar sig på kanalisering.

Det första att titta på i en läggning är bilderna och vilka känslor och associationer som spontant dyker upp. De kan ibland skilja sig nämnvärt från vad kortet vanligtvis anses betyda. Man kan dras till ett särskilt kort eller lägga märke till en specifik detalj som blir betydelsefull. Kom ihåg att tolka utifrån frågan. Ibland rymmer ett kort flera möjliga tolkningar och väcker flera associationer till liv. I så fall kan det vara bra att uttala dem alla och känna efter vilket av det som är relevant utifrån den specifika frågeställningen.

Först därefter är det vettigt att ta ställning till det som korten vanligtvis anses betyda. Även här spelar associationerna och känslorna som väcks stor roll. Den som ännu inte känner sina kort utan och innan kan med fördel ha instruktionsboken till hands. När vi läser texten som hör till kortet kan visst vara irrelevant för frågeställningen medan annat hoppar fram ur texten. Det kan vara så lite som en mening eller ett ord som låser upp kortets betydelse i förhållande till frågan.

Läggningar

Korten kan antingen läggas efter ett bestämt mönster med olika betydelser för var position eller fritt anpassat utifrån ens egen frågeställning. Låt mig börja med det senare.

En enkel läggning för att få vägledning i ett val är att lägga ett kort för vart alternativ. Ibland sticker då ett alternativ ut som betydligt bättre men verkar flera alternativ fortfarande vara bra kan man ställa följdfrågor. En vän brukar exempelvis i sådana lägen fråga “Vilket alternativ är karmiskt bäst för mig?”.

Ett annat sätt att närma sig en frågeställning är att känna efter hur många kort man inledningsvis ska dra för den. Det räcker ofta med ett par-tre kort för att få till en bra start. Allt eftersom frågeställningen utvecklas kan man sedan dra fler kort.

När formen inte är given på förhand upplever jag ibland att det finns större utrymme för korten att interagera med varandra genom att exempelvis flytta på sig, bilda nya kluster och öppna upp för andra frågeställningar.

● ● ●

Det finns en uppsjö strukturerade läggningar att finna och det är också fullt möjligt för den påhittige att utveckla egna. Många modifierar dessutom redan existerande läggningar för att bättre passa sitt eget syfte. Nedan följer fyra läggningar varav några finns i flera varianter.

Tre kort och ett resultat

En snabb läggning som ofta är gångbar är att lägga tre kort för själva frågeställningen eller situationen. Därefter ett kort upphöjt för resultatet. De tre korten kan exempelvis visa en tidslinje som kan uttolkas som dåtid, nutid och framtid. Eller så kan de samlat ge vägledning eller belysa olika aspekter av frågeställningen såsom mentalt, kroppsligt och andligt. Det sista kortet kan antingen vara en sammanfattning av eller ett resultat av de tre första korten.

straight

Kort 1-3: själva frågeställningen
Kort 4: resultatet

Rosen

Rosen är en förhållandevis enkel men likväl kraftfull läggning som också är snabb. Den passar för förhållandevis korta samtal och består av fem kort som placeras rot, stam, törn, blad/knopp och blomma. Roten står för det som varit, det som ligger bakom eller som situationen är sprungen ur. Stammen är det som är eller den nuvarande situationen. Törnen är en varning eller något att se upp för. Bladet är något som kan hjälpa oss, ge näring åt situationen eller en aspekt som kan få situationen att blomma ut. Bladet kan även kallas knoppen och vara det som får situationen att blomma eller visa resultatet i vardande. Och blomman är resultatet, följden av de tidigare korten.

rose

Kort 1: roten
Kort 2: stammen
Kort 3: törnen
Kort 4: bladet/knoppen
Kort 5: blomman

Keltiskt kors

Det keltiska korset är en större och mer komplex läggning som passar bra för att få insikt i livet som det ter sig just nu. Den passar exempelvis bra för coachande samtal. Läggningen består av tio kort som visar situationen, vad som påverkar den medvetet och omedvetet, vad som kommer före och efter. Ibland känns det som att position sex ännu inte skymtar slutet på processen. Jag kan då dra ytterligare ett kort för att kika ännu lite längre fram.

Beroende på situationen kan position sju och åtta antingen användas för att beskriva vad som händer på det materiella och andliga planet eller för att se influenser externt och internt. Position nio beskriver något som kan uppfattas som ett hinder medan position tio antingen kan visa på en lösning till hindret eller sammanfatta läggningen.

celtic cross

Kort 1: situationen, det som är
Kort 2: en aspekt av situationen
Kort 3: det omedvetna
Kort 4: det medvetna
Kort 5: det som kom före
Kort 6: det som kommer efter
Kort 7: det fysiska/externa influenser
Kort 8: det andliga/interna influenser
Kort 9: ett problem, en utmaning/rädslor och förhoppningar
Kort 10: en lösning/slutresultat

Årsläggning

Varje nyår gör jag en läggning för det kommande året vilket jag sedan skriver in i min kalender. En trevlig form att lägga är runt som en klocka, det vill säga januari på klockan ett, februari på klockan två och så vidare till december på klockan 12. I mitten lägger jag sedan två eller tre kort som får sammanfatta, ge vägledning eller inspiration inför året som kommer.

När jag först började med sådana läggningar var jag mycket ambitiös med sidokort för att kika in i diverse processer och relationer under året. Jag upplevde att det ibland blev lite väl spretigt men i vissa lägen kan det vara befogat.

year

Kort 1-12: januari-december
Kort 13-15: inspiration för året/att tänka på/året i sin helhet