Övning: Tidsanalys

Följande övning syftar till att göra en enkel kartläggning av hur jag använder min tid. Den förutsätter att jag är ärlig med mig själv. Väl genomförd ger den en översikt av vad jag lägger min tid på, om jag lägger för mycket eller för lite tid på något, samt definierar ett idealläge.

Den här övningen gjorde jag åt mig själv efter ungefär ett års utmattning och precis innan jag skulle börja arbetsträna. Hade jag gjort den ett halvår tidigare eller senare hade resultatet naturligtvis varit helt annorlunda. Behövs det kan du göra övningen flera gånger under tiden du arbetar med att lösa utmattningen och på så vis se en utveckling. Jag vill dock avråda ifrån att göra den alltför tidigt i utmattningen.

Övningen

Material: whiteboard, pennor, kalkyl- eller ordbehandlingsprogram.

• Skriv på tavlan upp allt som du lägger tid på. Det kan vara bra att gå runt samtidigt som du funderar eftersom rörelsen underlättar tankeprocessen.

• När du skrivit upp allt som du lägger din tid på skapar du rubriker som kan sammanfatta de olika aktiviteterna. Det skulle exempelvis kunna vara: sömn, relationer, läkning, praktiska göromål och distraktioner/nedvarvning.

• Skriv rubrikerna på tavlan och sortera sedan in aktiviteterna under rubriken som de hör till. Gör samtidigt en ungefärlig uppskattning av hur mycket tid du lägger på varje aktivitet.

• Skapa tre kolumner i kalkyl- eller ordbehandlingsprogrammet: Aktivitet, Tidsåtgång idag och Idealläge. Skriv in rubrikerna och aktiviteterna i Aktivitetskolumnen.

• Kontemplera sedan var aktivitet för sig. Hur mycket tid lägger du på detta? Hur viktigt är det? Bör du lägga mer eller mindre tid? Håller det på att förbättras eller försämras? Anteckna kortfattat i kolumnen för Tidsåtgång idag.

• Färgkoda nu anteckningarna i kolumnen Tidsåtgång idag genom att fylla rutan med grönt, gult eller rött. Grönt är det som du i dagsläget ägnar tillräcklig tid och uppmärksamhet och där ingen förändring är nödvändig. Gult är de aktiviteter som skulle behöva en mindre justering. Rött används för att signalera att det behövs en större förändring.

• I Ideallägeskolumnen beskriver du sedan kortfattat ditt idealläge med den specifika aktiviteten.

• Reflektera över resultatet. Avslöjar din tidsfördelning något om hur du hanterar utmattningen? Lägger du din tid på sådant som förbättrar eller försämrar ditt mående? Skulle du kunna flytta tid från en aktivitet till en annan för att få bättre balans på tillvaron? Ställ liknande och andra frågor till materialet och se vad du kan utröna. 

● ● ●

Du har nu en tydlig och lättöverskådlig bild av vad du lägger din tid på, vad som fungerar i dagsläget, vad som skulle behöva mindre förändringar och vad som skulle behöva större förändringar. Därtill i den sista kolumnen ett eftersträvansvärt idealläge.

Liknar din situation min har du ett antal områden som är gröna och faktiskt fungerar. Gläds åt dessa. Trots utmattningen och kanske tack vare arbetet du hitintills lagt ner på att lösa den så finns det åtminstone något som redan nu fungerar.

Här finns också ett antal områden som är röda och kräver större förändringar. I mitt fall var sömnen mycket problematisk och det fanns områden som var helt eftersatta såsom att umgås med vänner. Här fanns också stora tidstjuvar i sådant som jag uppfattade som distraktioner.

Med kalkylbladet framför mig såg jag att tiden som dessa tidstjuvande distraktioner tog var så pass stora att omflyttningar av den tiden borde kunna lösa flera av de andra bekymren som fanns i de röda och gula fälten. Genom att lägga mindre tid på film och sociala medier skulle jag exempelvis kunna frigöra tid för att sova, träffa vänner och skriva – alla viktiga delar för min återhämtning.