Andevärldens invånare

Följande är en förteckning över de ord som jag använder för att beskriva andevärldens invånare.

Ande

Ande är för mig två saker. Dels är det ett generellt begrepp för att beskriva en kontakt som jag ännu inte är helt på det klara med vad det är för något. Det skulle exempelvis kunna vara att jag ännu inte kunnat avgöra om det är ett spöke, en demon eller ett naturväsen. Och dels är det ett specifikt begrepp för en mänsklig själ som passerat över till andra sidan. Den är i anden.

Själ

En själ är den delen av människan som lever vidare efter att vår fysiska kropp dött. Själen kan vara del av en levande människa, befinna sig i ett limbo, ha passerat över till andra sidan eller vara i processen att ta plats i en ny fysisk kropp.

Spöke

Ett spöke är en människas själ som fastnat och därför inte lyckats ta sig vidare till andra sidan efter att människans kropp har dött. I vårt samhälle finns många negativa associationer kring ordet spöke som något skrämmande. Så uppfattar jag dem inte. Snarare är det en existens som jag känner medlidande för. Själen har på något sätt fastnat och har inte lyckats ta sig vidare. Den framstår ofta som förvirrad, lidande eller berusad och behöver hjälp att ta sig vidare.

Jag vänder mig mot föreställningar om att ett spöke ska fördrivas eller avlägsnas. Ett spöke är en mänsklig själ som sitter fast och därför behöver hjälpas vidare. Vi ska inte jaga bort människor som är i behov av hjälp utan istället hjälpa dem.

Parasit

En parasit är en andevarelse som sätter sig på exempelvis en människa och utnyttjar dess livskraft. Det är vanligt att den suger energi ur människan eller försöker leva och påverka den fysiska omvärlden genom den.

Vissa parasiter är tämligen harmlösa och kan liknas vid en mask i tarmsystemet eller en igel. De suger energi ur oss och gör oss exempelvis omotiverade, lata eller apatiska. Dessa har i regel en låg medvetandenivå. Andra är betydligt farligare och är mycket medvetna om vad de gör med människan. De försöker snarare ta över människan och använda kroppen som sin egen. De kan försöka vilseleda, manipulera eller rent av skada sin omgivning. Människan kan då höra röster eller få infall att göra destruktiva saker. Många av de mentala sjukdomstillstånd som västerländsk läkevetenskap identifierar är i den shamanska föreställningsvärlden i snarare uttryck för parasiter som tagit plats i och utnyttjar en människa.

Demon

Demoner är ofta elaka, missunnsamma och manipulativa. Därför är de också farliga att befatta sig med, särskilt de som är parasiter. Som parasiter kan de exempelvis vara elakt utåtagerande eller förhålla sig dolt destruktiva.

Försöker man avlägsna en parasiterande demon kan de bli mycket aggressiva och även försöka förmå människovärden att den kommer att dö om demonen avlägsnas.

Åtminstone en del demoner verkar vara del av den mänskliga reinkarnationscykeln. En förklaring som en andehjälpare gav mig är att en demon är en ateistisk själ. När människokroppen dör har den ateistiska själen ingenstans att ta vägen och vandrar då omkring och letar efter en människa att besitta för att åter kunna leva i köttet. Då menar jag inte ateistisk som i ett vardagligt “jag tror inte på något” utan en destruktiv övertygelse som tränger ända in i själen och aktivt förnekar ljuset och kärleken som binder samman allt. En sådan demon kan så småningom återvända till ljuset när den släpper sin destruktiva övertygelse och ångrar sina handlingar.

Ängel

Det finns många slags änglar. Fastän jag har sett en del som vill beskriva en hierarki med många nivåer bland änglar har jag själv bara erfarenheten av tre sorter. För att få änglarnas hjälp behöver vi be om den.

Ärkeängel. En ärkeängel är en särskilt kraftfull ängel med arketypiska drag och ansvarsområden. Ärkeängeln Ismael styr exempelvis över död, förstörelse, övergången mellan liv och återfödelse medan ärkeängeln Raphael förknippas med läkande och helande.

Skyddsängel. En skyddsängel är en ängel som vakar över oss och styr verkligheten att ta hand om oss. Den personliga skyddsängeln är förmodligen den som flest människor är bekant med och det sägs att alla har en. Det finns också generella skyddsänglar som flera kan vända sig till.

Andra änglar. Det finns många änglar som vill oss väl och som enligt Doreen Virtue har förhållandevis lite att göra. För att arbeta med dem behöver vi själva aktivt bjuda in dem. På så vis kan vem som helst skaffa sig flera änglahjälpare.

Guide

Det finns en viss överlappning mellan guider och personliga skyddsänglar samt kraftdjur. En guide är en personlig andehjälpare vars uppgift det är att vägleda och ge oss stöd. En människa kan ha flera guider som i sin tur kan bistå med olika aspekter av den mänskliga upplevelsen.

Kraftdjur

Liksom guider och personliga skyddsänglar är kraftdjuren personliga. De besitter djurets visdom och personlighet och kan bistå oss på samma sätt som en guide. De kan också kallas på för att förstärka aspekter av människan. En människa kan ha många olika kraftdjur.

Naturväsen

Det finns en uppsjö olika naturväsen varav jag enbart haft direkt kontakt med ett fåtal. En del tycker om människor, andra förhåller sig neutrala och vissa är negativt inställda till oss. Är vi uppmärksamma kan vi förnimma dem här och var i naturen. Stövlar vi runt i naturen ouppmärksamt kan vi ibland störa dem vilket vi exempelvis kan bli varse om genom obehagliga eller smärtsamma upplevelser. När jag får känslan eller signalen att något inte vill bli stört brukar jag undvika att gå dit.

Växter och mineraler. Allt har en själ och det är fullt möjligt att kommunicera med växter, träd och stenar. För mig ligger detta i gränslandet mellan den fysiska världen och andevärlden. Anledningen till att jag tar upp det i kapitlet om andevärlden är att det ligger bortom vår gängse uppfattning om tingens ordning.

Älvor är ett slags naturväsen som trivs varhelst det finns växtlighet och då gärna vildvuxen sådan. Finns det ett särskilt vildvuxet hörn av trädgården där gräsmattan fått bli till äng och där häcken inte klippts så är det förmodligen också där älvorna trivs bäst. Vänner som sett dem beskriver dem som 40-60 cm höga och att de verkar ha vad som kan liknas vid kungar och drottningar som håller samman gruppen. Jag som huvudsakligen känner upplever dem som gladlynta, busiga och livsglada men de har också nära till ilska när någon skräpar ner i eller skadar naturen. De verkar leva i grupper eller samhällen.

Det sägs att älvor kan hjälpa oss med det materiella i tillvaron så önskar vi hjälp att förverkliga något materiellt kan de bistå oss i att bana väg för det. I utbyte får de gärna materiella gåvor och att umgås med oss. Den som arbetar med älvorna får ofta i uppgift att plocka upp skräp i naturen då de tycker väldigt illa om hur människorna skräpar ner.

Den som har prunkande växtlighet hemma kan ha älvor hos sig även inomhus.

Utomjordingar

När jag i detta sammanhanget säger utomjordingar så menar jag inte fysiska sådana som åker runt i rymdskepp eller liknande. Snarare så har vissa andekontakter varit så väsensfrämmande från det jag uppfattar som andar på jorden att de verkat komma från yttre rymden.

Jag upplever att svampen är ett ypperligt verktyg för sådana kontakter då den utöver att vara starkt kopplad till jorden också verkar vara kopplad till rymden och universum.

Från andra dimensioner eller tider

Det finns också andar som kan tränga igenom till oss från andra dimensioner eller tider. Här blir det svårare för mig att begripa eller förklara eftersom jag som människa känner mig bunden i tid och rum. Men trots det har jag haft kontakter som alldeles uppenbart varit bortom min uppfattning av tid och rum. Den första som lämnade ett stort intryck på mig var en väns guide som kom från en annan dimension av vår värld och dessutom från en annan tid då höga träd täcker större delen av jorden och människorna beskrivs som få, långa och högt utvecklade.

Naturen och naturväsen

Jag mediterade i mitt vardagsrum när jag fick kontakt med en stubbe. Han kände sig bortglömd och ville gärna ha besök så jag gick ut till honom. Att det en gång varit ett mäktigt träd syntes på omfånget och de många ringarna.

– Kom, ställ dig på mig, bad stubben.
När jag klättrade upp på den förväntade jag mig att känna mig ledsen och stympad. Istället sträcktes jag ut i min fulla prakt. Stor och ståtlig med grenar som sträckte sig ut och kronan i fullt solljus.

Trädets själ var i allra högsta grad kvar trots att en stor del av dess fysiska kropp sågats bort. Den vakade fortfarande över små i dess närhet och gladdes åt att få visa en människa hur mäktigt det är att vara träd.

Vid ett annat tillfälle la jag mig över en stor sten för att meditera med och försöka uppnå kontakt med den. Det är fullt möjligt att prata med stenar men de pratar väldigt långsamt så det tog gott och väl 20 minuter för den att säga två korta meningar.
– Sluta, gå härifrån. Du skymmer solen, sa den.
Jag bad om ursäkt för att ha trängt mig på och avlägsnade mig.

● ● ●

Naturen är besjälad. Varje växt, träd, svamp och djur har ett medvetande och en personlighet. Det gäller också stenar, mineral och jord. Därför är det fullt möjligt att upprätta en kontakt med och prata med dem, att få stöd av och odla vänskap med dem. En del har ett förhållandevis lågt medvetande medan andra, såsom träd och svampar, är högt utvecklade och bär stor visdom och kunskap. På många sätt är vi fortfarande barn i förhållande till dem och tillsammans är vi alla del av Moder Jord.

För att få kontakt med naturen omkring oss kan vi gå tillväga på samma sätt som när vi tar kontakt med en ande. Det är till syvende och sist samma sak, själ som själ, även om kommunikationen kan se väsentligt annorlunda ut med det som befinner sig i ett annat fysiskt tillstånd än oss.

Naturväsen

Sitt inte i bilen
om du vill höra fåglarna sjunga.

Mänskligheten har sedan länge fjärmat sig från naturen. Fastän vi uppenbart är djur har vi försökt intala oss att just vi har en särställning som något väsensskilt från naturen och att det ger oss rätten att kuva och förstöra den. Den hållningen syns exempelvis tydligt i hur flera religioner placerar människan som herre över naturen, ekonomiska system som inte tillmäter naturen ett egenvärde och lagar som i en del iögonfallande fall faktiskt förbjuder kommunikation mellan människor och växter.

Naturen hyser alltjämt en stor välvilja gentemot oss människor, för vi förstår inte bättre, men många väsen som bor där har också dragit sig undan på grund av hur vi beter oss.

För att återskapa en god kontakt med naturen och dess väsen behöver människor börja bete sig schysst. Städa upp istället för att smutsa ner. Skapa i samklang med naturen istället för att tvinga den att vara som vi tänker. Möt den som ett eget medvetande med ett egenvärde. Prata med den och dess invånare, förklara vad du vill göra och be om deras vägledning för att göra det än bättre. När vi gör det bygger vi förtroende vilket på sikt kan leda till en god relation.

● ● ●

Älvor är bland de naturväsen som står oss närmst och de är förhållandevis lätta att få kontakt med. Fastän de saknar fysisk form så har de ett intresse för just det fysiska och gläds mycket åt växtlighet, platser och fina saker. De är därtill sociala och tycker om kontakt med människor men ogillar när vi skräpar ner. En given väg till älvors gillande är genom att plocka skräp. Den som uppriktigt bryr sig om naturen åtnjuter gott anseende hos dem.

Eftersom älvor tycker om det naturligt vildvuxna är det gott för relationen till dem att prata med dem och förklara intentionen när större ingrepp ska göras i exempelvis en trädgård eller naturmarker. Kan du inte uppfatta dem kan du likväl högt säga vad det är du vill göra och hoppas att gesten är uppskattad och att älvorna hjälper dig. Har du kontakt så lyssna till deras förslag.

● ● ●

Det finns väsen i naturen som ogillar människor. De håller sig vanligtvis undan oss men det händer att vi av ouppmärksamhet vandrar rakt in i deras göromål och stör. Skulle vi då utsättas för attacker så kan vi värja oss mot dessa genom att exempelvis omfamna oss med ljus, berätta för varandra om roliga saker vi varit med om och sjunga barnsånger. Under tiden som vi gör det bör vi skyndsamt ta oss därifrån och sluta störa.